Furnizor central de energie electrică

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.885 din 01.11.2017, S.A. „ENERGOCOM” a fost desemnată în calitate de furnizor central de energie electrică

Conform prevederilor art.83 alin. (4) al Legii nr.107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică:

Furnizorul central de energie electrică achiziţionează pe piaţă energia electrică de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane şi revinde energia electrică respectivă furnizorilor la preţuri reglementate aprobate de Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică, în cantităţile stabilite de aceasta, cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi ale actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie.

art.83 alin. (10) Furnizorii sunt obligaţi să procure de la furnizorul central de energie electrică cantităţile de energie electrică stabilite de Agenţie în conformitate cu Regulile pieţei energiei electrice, în funcţie de cotele deţinute de aceştia pe piaţa cu amănuntul a energiei electrice, la preţurile reglementate aprobate de Agenţie.

art.84 alin. (4) Furnizorul central de energie electrică este responsabilul grupului de echilibrare constituit din centralele electrice de termoficare urbane și din centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie.
Conform prevederilor art.30 alin. (2) al Legii nr.10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, Furnizorul central de energie electrică are următoarele obligaţii de bază:
a) încheie, în termenele şi în condiţiile stabilite de Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil şi de Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, contracte cu producătorii eligibili, în conformitate cu clauzele obligatorii elaborate şi aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, şi achiziţionează de la aceştia întreaga cantitate de energie electrică livrată în reţelele electrice la preţurile/tarifele stabilite în conformitate cu prezenta lege;
b) solicită producătorilor de energie electrică din surse regenerabile să prezinte prognoze anuale, lunare, săptămînale și pentru ziua următoare ale cantităţilor de energie electrică care urmează a fi livrate în rețelele electrice, conform Regulilor pieţei energiei electrice;
c) colectează şi agregă prognozele privind producerea energiei electrice din surse regenerabile primite de la producătorii eligibili, stabileşte cantităţile de energie electrică care urmează a fi livrate în reţelele electrice în ziua următoare şi comunică zilnic această informaţie operatorilor sistemelor de transport și/sau operatorilor sistemelor de distribuţie în modul şi cazurile stabilite de Regulile pieței energiei electrice, aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;
d) calculează lunar preţul mediu al energiei electrice achiziţionate şi prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică informaţia respectivă în condiţiile şi în termenele stabilite de aceasta;
e) în baza informaţiilor prezentate de operatorii sistemelor de transport şi de operatorii sistemelor de distribuţie, determină cantitățile lunare de energie electrică care urmează a fi achiziţionate de fiecare furnizor în funcţie de cotele deţinute pe piaţa energiei electrice şi prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică informaţia respectivă în condiţiile şi în termenele stabilite de către aceasta;
f) încheie contracte de furnizare a energiei electrice din surse regenerabile cu furnizorii, la prețurile reglementate, aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică;
g) asigură servicii de echilibrare pentru toți producătorii eligibili și centralele electrice de termoficare urbane pînă la crearea unei piețe a energiei electrice pe parcursul zilei, precum și pentru producătorii eligibili şi centralele electrice de termoficare urbane care doresc să-și delege responsabilitatea echilibrării după crearea acestei piețe;
h) transferă furnizorilor de energie electrică garanţiile de origine, ce corespund cantităţii de energie electrică distribuită acestora, în conformitate cu prezenta lege;
i) prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în condiţiile şi în termenele stabilite de aceasta, informaţia solicitată în legătură cu activitatea desfăşurată în conformitate cu prezenta lege;
j) exercită alte obligaţii stabilite de prezenta lege şi de Legea cu privire la energia electrică.
(3) Prin derogare de la art. 88 alin. (1) din Legea cu privire la energia electrică, furnizorul central de energie electrică calculează şi prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică spre aprobare preţul reglementat al energiei electrice furnizate, în termenele stabilite în Metodologia de calcul, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, aprobată de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
(4) La schimbarea furnizorului central de energie electrică (în cazul desemnării unei alte entități juridice în calitate de furnizor central de energie electrică), noul furnizor central desemnat va prelua drepturile și obligațiile furnizorului central precedent, care decurg din prezenta lege în raport cu producătorii eligibili și centralele de termoficare urbane.

Furnizarea energiei electrice

S.A. „ENERGOCOM” activează pe piața energiei electrice în calitate de furnizor de energie electrică fiind autorizată prin licenţa AC nr.001293 din 16.01.2018,

eliberată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pentru genul de activitate – furnizarea energiei electrice. Societatea își desfășoară activitatea efectuând furnizări atât la prețuri nereglementate cât și la prețuri reglementate, în calitate de furnizor central de energie electrică.
Activitatea de furnizare a S.A. „ENERGOCOM” constă în:
– gestionarea comercială şi financiară a contractelor de import a energiei electrice pentru necesităţile pieţei interne de energie electrică a Republicii Moldova;
– încheierea contractelor directe de furnizare a energiei electrice din surse de generare autohtone şi de import cu companiile de furnizare a energiei electrice, rețelele electrice de distribuție, operatorii de sistem şi agenţii economici (consumatori eligibili de energie electrică);
– gestionarea comercială şi financiară a contractelor de export a energiei electrice provenită din sursele de generare autohtone;
– gestionarea comercială şi financiară a contractelor pentru capacităţile de rezervă.
Pentru perioada 01 aprilie 2020 – 01 aprilie 2021, pentru activitatea de furnizare a energiei electrice la prețuri nereglementate, S.A. „ENERGOCOM” a încheiat contract de procurare a energiei electrice cu producătorul de energie electrică situat în regiunea din partea stângă a r. Nistru ЗАО «Молдавская ГРЭС».
De asemenea, în perioada menţionată, S.A. „ENERGOCOM” în calitate de Furnizor central a achiziţionat pe piaţă energia electrică de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane.
Energia electrică este furnizată către companiile de distribuție, furnizorii la tarife reglementate și nereglementate, agenții economici – consumatori eligibili din Republica Moldova.
Actualmente, S.A. „ENERGOCOM” nu deține contracte de export a energiei electrice.

Furnizarea gazelor naturale

Începând cu 1 iulie 2014, S.A. „ENERGOCOM” activează pe piața gazelor naturale a Republicii Moldova în calitate de furnizor de gaze naturale fiind autorizată prin licenţa AC nr.001294,

eliberată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pentru genul de activitate – furnizarea gazelor naturale. În baza licenței acordate, Societatea are dreptul de a desfășura activitatea de furnizare a gazelor naturale la prețuri nereglementate.
Activitatea de furnizare a gazelor naturale constă în:
– gestionarea comercială şi financiară a contractelor de import a gazelor naturale, în calitate de furnizor de gaze naturale, pentru necesităţile pieţei interne de gaze naturale a Republicii Moldova;
– încheierea contractelor directe de livrare a gazelor naturale din surse de import, în calitate de furnizor, cu companiile de furnizare a gazelor naturale, operatori de transport, etc..

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.885 din 01.11.2017, S.A. „ENERGOCOM” a fost desemnată în calitate de furnizor central de energie electrică

Conform prevederilor art.83 alin. (4) al Legii nr.107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică:

Furnizorul central de energie electrică achiziţionează pe piaţă energia electrică de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane şi revinde energia electrică respectivă furnizorilor la preţuri reglementate aprobate de Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică, în cantităţile stabilite de aceasta, cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi ale actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie.

art.83 alin. (10) Furnizorii sunt obligaţi să procure de la furnizorul central de energie electrică cantităţile de energie electrică stabilite de Agenţie în conformitate cu Regulile pieţei energiei electrice, în funcţie de cotele deţinute de aceştia pe piaţa cu amănuntul a energiei electrice, la preţurile reglementate aprobate de Agenţie.

art.84 alin. (4) Furnizorul central de energie electrică este responsabilul grupului de echilibrare constituit din centralele electrice de termoficare urbane și din centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie.
Conform prevederilor art.30 alin. (2) al Legii nr.10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, Furnizorul central de energie electrică are următoarele obligaţii de bază:
a) încheie, în termenele şi în condiţiile stabilite de Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil şi de Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, contracte cu producătorii eligibili, în conformitate cu clauzele obligatorii elaborate şi aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, şi achiziţionează de la aceştia întreaga cantitate de energie electrică livrată în reţelele electrice la preţurile/tarifele stabilite în conformitate cu prezenta lege;
b) solicită producătorilor de energie electrică din surse regenerabile să prezinte prognoze anuale, lunare, săptămînale și pentru ziua următoare ale cantităţilor de energie electrică care urmează a fi livrate în rețelele electrice, conform Regulilor pieţei energiei electrice;
c) colectează şi agregă prognozele privind producerea energiei electrice din surse regenerabile primite de la producătorii eligibili, stabileşte cantităţile de energie electrică care urmează a fi livrate în reţelele electrice în ziua următoare şi comunică zilnic această informaţie operatorilor sistemelor de transport și/sau operatorilor sistemelor de distribuţie în modul şi cazurile stabilite de Regulile pieței energiei electrice, aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;
d) calculează lunar preţul mediu al energiei electrice achiziţionate şi prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică informaţia respectivă în condiţiile şi în termenele stabilite de aceasta;
e) în baza informaţiilor prezentate de operatorii sistemelor de transport şi de operatorii sistemelor de distribuţie, determină cantitățile lunare de energie electrică care urmează a fi achiziţionate de fiecare furnizor în funcţie de cotele deţinute pe piaţa energiei electrice şi prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică informaţia respectivă în condiţiile şi în termenele stabilite de către aceasta;
f) încheie contracte de furnizare a energiei electrice din surse regenerabile cu furnizorii, la prețurile reglementate, aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică;
g) asigură servicii de echilibrare pentru toți producătorii eligibili și centralele electrice de termoficare urbane pînă la crearea unei piețe a energiei electrice pe parcursul zilei, precum și pentru producătorii eligibili şi centralele electrice de termoficare urbane care doresc să-și delege responsabilitatea echilibrării după crearea acestei piețe;
h) transferă furnizorilor de energie electrică garanţiile de origine, ce corespund cantităţii de energie electrică distribuită acestora, în conformitate cu prezenta lege;
i) prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în condiţiile şi în termenele stabilite de aceasta, informaţia solicitată în legătură cu activitatea desfăşurată în conformitate cu prezenta lege;
j) exercită alte obligaţii stabilite de prezenta lege şi de Legea cu privire la energia electrică.
(3) Prin derogare de la art. 88 alin. (1) din Legea cu privire la energia electrică, furnizorul central de energie electrică calculează şi prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică spre aprobare preţul reglementat al energiei electrice furnizate, în termenele stabilite în Metodologia de calcul, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, aprobată de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
(4) La schimbarea furnizorului central de energie electrică (în cazul desemnării unei alte entități juridice în calitate de furnizor central de energie electrică), noul furnizor central desemnat va prelua drepturile și obligațiile furnizorului central precedent, care decurg din prezenta lege în raport cu producătorii eligibili și centralele de termoficare urbane.

Furnizarea energiei electrice

S.A. „ENERGOCOM” activează pe piața energiei electrice în calitate de furnizor de energie electrică fiind autorizată prin licenţa AC nr.001293 din 16.01.2018, eliberată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pentru genul de activitate – furnizarea energiei electrice. Societatea își desfășoară activitatea efectuând furnizări atât la prețuri nereglementate cât și la prețuri reglementate, în calitate de furnizor central de energie electrică. Activitatea de furnizare a S.A. „ENERGOCOM” constă în: – gestionarea comercială şi financiară a contractelor de import a energiei electrice pentru necesităţile pieţei interne de energie electrică a Republicii Moldova; – încheierea contractelor directe de furnizare a energiei electrice din surse de generare autohtone şi de import cu companiile de furnizare a energiei electrice, rețelele electrice de distribuție, operatorii de sistem şi agenţii economici (consumatori eligibili de energie electrică); – gestionarea comercială şi financiară a contractelor de export a energiei electrice provenită din sursele de generare autohtone; – gestionarea comercială şi financiară a contractelor pentru capacităţile de rezervă. Pentru perioada 01 aprilie 2020 – 01 aprilie 2021, pentru activitatea de furnizare a energiei electrice la prețuri nereglementate, S.A. „ENERGOCOM” a încheiat contract de procurare a energiei electrice cu producătorul de energie electrică situat în regiunea din partea stângă a r. Nistru ЗАО «Молдавская ГРЭС». De asemenea, în perioada menţionată, S.A. „ENERGOCOM” în calitate de Furnizor central a achiziţionat pe piaţă energia electrică de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane. Energia electrică este furnizată către companiile de distribuție, furnizorii la tarife reglementate și nereglementate, agenții economici – consumatori eligibili din Republica Moldova. Actualmente, S.A. „ENERGOCOM” nu deține contracte de export a energiei electrice.

Furnizarea gazelor naturale

Începând cu 1 iulie 2014, S.A. „ENERGOCOM” activează pe piața gazelor naturale a Republicii Moldova în calitate de furnizor de gaze naturale fiind autorizată prin licenţa AC nr.001294, eliberată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pentru genul de activitate – furnizarea gazelor naturale. În baza licenței acordate, Societatea are dreptul de a desfășura activitatea de furnizare a gazelor naturale la prețuri nereglementate. Activitatea de furnizare a gazelor naturale constă în: – gestionarea comercială şi financiară a contractelor de import a gazelor naturale, în calitate de furnizor de gaze naturale, pentru necesităţile pieţei interne de gaze naturale a Republicii Moldova; – încheierea contractelor directe de livrare a gazelor naturale din surse de import, în calitate de furnizor, cu companiile de furnizare a gazelor naturale, operatori de transport, etc..

Contactaţi-ne:

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2012
str. Alexandr Puşkin, 26

Contacte

+373 22 214 133
+373 22 223 868
office@energocom.md


© Energocom SA