Conform prevederilor art.83 alin. (4) al Legii nr.107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică:

Furnizorul central de energie electrică achiziţionează pe piaţă energia electrică de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane şi revinde energia electrică respectivă furnizorilor la preţuri reglementate aprobate de Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică, în cantităţile stabilite de aceasta, cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi ale actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie.


art.83 alin. (10) Furnizorii sunt obligaţi să procure de la furnizorul central de energie electrică cantităţile de energie electrică stabilite de Agenţie în conformitate cu Regulile pieţei energiei electrice, în funcţie de cotele deţinute de aceştia pe piaţa cu amănuntul a energiei electrice, la preţurile reglementate aprobate de Agenţie.
art.84 alin. (4) Furnizorul central de energie electrică este responsabilul grupului de echilibrare constituit din centralele electrice de termoficare urbane și din centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie.
Conform prevederilor art.30 alin. (2) al Legii nr.10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, Furnizorul central de energie electrică are următoarele obligaţii de bază:
    a) încheie, în termenele şi în condiţiile stabilite de Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil şi de Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, contracte cu producătorii eligibili, în conformitate cu clauzele obligatorii elaborate şi aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, şi achiziţionează de la aceştia întreaga cantitate de energie electrică livrată în reţelele electrice la preţurile/tarifele stabilite în conformitate cu prezenta lege;
    b) solicită producătorilor de energie electrică din surse regenerabile să prezinte prognoze anuale, lunare, săptămînale și pentru ziua următoare ale cantităţilor de energie electrică care urmează a fi livrate în rețelele electrice, conform Regulilor pieţei energiei electrice;
    c) colectează şi agregă prognozele privind producerea energiei electrice din surse regenerabile primite de la producătorii eligibili, stabileşte cantităţile de energie electrică care urmează a fi livrate în reţelele electrice în ziua următoare şi comunică zilnic această informaţie operatorilor sistemelor de transport și/sau operatorilor sistemelor de distribuţie în modul şi cazurile stabilite de Regulile pieței energiei electrice, aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;
    d) calculează lunar preţul mediu al energiei electrice achiziţionate şi prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică informaţia respectivă în condiţiile şi în termenele stabilite de aceasta;
    e) în baza informaţiilor prezentate de operatorii sistemelor de transport şi de operatorii sistemelor de distribuţie, determină cantitățile lunare de energie electrică care urmează a fi achiziţionate de fiecare furnizor în funcţie de cotele deţinute pe piaţa energiei electrice şi prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică informaţia respectivă în condiţiile şi în termenele stabilite de către aceasta;
    f) încheie contracte de furnizare a energiei electrice din surse regenerabile cu furnizorii, la prețurile reglementate, aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică;

    g) asigură servicii de echilibrare pentru toți producătorii eligibili și centralele electrice de termoficare urbane pînă la crearea unei piețe a energiei electrice pe parcursul zilei, precum și pentru producătorii eligibili şi centralele electrice de termoficare urbane care doresc să-și delege responsabilitatea echilibrării după crearea acestei piețe;

    h) transferă furnizorilor de energie electrică garanţiile de origine, ce corespund cantităţii de energie electrică distribuită acestora, în conformitate cu prezenta lege;
    i) prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în condiţiile şi în termenele stabilite de aceasta, informaţia solicitată în legătură cu activitatea desfăşurată în conformitate cu prezenta lege;
    j) exercită alte obligaţii stabilite de prezenta lege şi de Legea cu privire la energia electrică.
    (3) Prin derogare de la art. 88 alin. (1) din Legea cu privire la energia electrică, furnizorul central de energie electrică calculează şi prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică spre aprobare preţul reglementat al energiei electrice furnizate, în termenele stabilite în Metodologia de calcul, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, aprobată de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
    (4) La schimbarea furnizorului central de energie electrică (în cazul desemnării unei alte entități juridice în calitate de furnizor central de energie electrică), noul furnizor central desemnat va prelua drepturile și obligațiile furnizorului central precedent, care decurg din prezenta lege în raport cu producătorii eligibili și centralele de termoficare urbane.