Caiet de sarcini, servicii consultanţă pentru alinierea contabilităţii la IFRS

Licitaţie deschisă, achiziția serviciilor de consultanță în tranziţia la
Standardele Internaționale de Raportare Financiară

SA "ENERGOCOM"
MD-2012, mun. Chişinău,

str. Vasile Alecsandri, 78
Tel. (0 373 22) 214-133;
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
www.energocom.md

Data anunţării: 06 decembrie 2019
Data – limită:    24 decembrie
2019  ora 09.00
Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de  24 decembrie 2019 ora 11-00.
Ofertele de participare cu preţul  fără TVA, indicat în lei se prezintă în colet sigilat pe adresa
mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 78, bir. 236.

1. Întroducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale. Ofertele care nu satisfac cerințele  caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme  și vor fi respinse.

2. Obiectul

Obiectul acestui caiet de sarcini îl constituie prezentarea cerințelor pe baza cărora operatorii economici  specializați prezintă oferte tehnice și financiare ce vor conduce la atribuirea contractului de prestări servicii de consultanță.

3. Scopul

SA „ENERGOCOM”, în calitate de autoritate contractantă, își propune implementarea pentru prima data a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și respectarea în continuare a acestor standarde.

Cu suportul furnizorului la finele proiectului vor fi întocmite primele situaţii financiare anuale conform cerinţelor IFRS, bilanţul contabil de deschidere la 1 ianuarie 2019 și  bilanţul contabil la 31 decembrie 2019, situația de profit şi pierdere, situaţia capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, elaborate politici contabile conform IFRS.

4. Cerințe privind oferta tehnică

A. Etapele de tranziţie de la SNC la IFRS
            Tranziţia de la SNC la IFRS va cuprinde următoarele etape principale:
• stabilirea datei trecerii la IFRS şi a primei date de raportare;
• identificarea diferenţelor dintre politicile contabile existente şi cele prevăzute de IFRS la  selectarea politicilor contabile şi elaborarea planului de conturi în conformitate cu cerinţele IFRS;
• întocmirea bilanţului de deschidere IFRS, inclusiv:
            - identificarea diferenţelor aferente recunoaşterii
şi clasificării activelor şi datoriilor;
            - identificarea diferenţelor aferente evaluării activelor şi datoriilor prin (1) luarea deciziei privind aplicarea/neaplicarea uneia sau a mai multora dintre excepţiile facultative şi (2) aplicarea excepţiilor obligatorii aferente aplicării retroactive a cerinţelor unor IFRS;
            - ajustarea diferenţelor dintre SNC şi IRFS aferente recunoaşterii şi evaluării activelor şi datoriilor;
• reconcilierea elementelor din primele situaţii financiare IFRS;
• prezentarea informaţiilor în primele situaţii financiare IFRS.

Prin achiziția serviciilor de consultanță se dorește, documentat:
- definirea politicilor contabile aplicate conform IFRS, inclusiv a planului de conturi, optime pentru societate;
- identificarea diferenţelor dintre politicile contabile aplicate conform reglementărilor SNC şi cele care vor fi aplicate conform IFRS;
- analiza diferenţelor dintre politicile contabile prevăzute de SNC şi cele solicitate de IFRS şi identificarea surselor posibile de retratări în procesul de trecere la IFRS;
- selectarea excepţiilor facultative ce vor fi aplicate la data trecerii la IFRS;
- aplicarea excepţiilor obligatorii prevăzute de IFRS 1;
- reclasificarea informaţiilor din balanţele de verificare pregătite în conformitate cu SNC;
- întocmirea balanţei reclasificate în conformitate cu IFRS la 31.12.2019 în urma înregistrării în contabilitate a efectelor reclasificărilor;
- pregătirea informaţiilor ce trebuie divulgate conform IFRS 1;
- pregătirea primelor situaţii financiare în conformitate cu IFRS;
- estimarea ajustărilor necesare și a modificărilor conform legislatiei fiscal;
- elaborarea politicii contabile conform IFRS;
- elaborarea unui raport cuprinzător privind modul de tranziţie şi diferențele dinte SNC și IFRS.

Ofertantul va dovedi ca deține o certificare națională sau europeană în domeniu, precum și specialiști, conform cerințelor enunțate. Experienţa şi recomandările altor entităţi în domeniul implementării IFRS vor constitui un avantaj.
În cadrul ofertei tehnice vor fi detaliate toate informațiile, datele, activitățile, metodele, instrumentele precum și resursele prin care consultantul va executa serviciile contractate, respectînd integral cerințele menționate în caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta detaliat modul propriu cuprinzînd enumerarea și detalierea tuturor activităților și a etapelor de trecere necesare pentru executare de beneficiar.

Ofertantul de servicii de consultanţă va avea, inclusiv, următoarele responsabilități:

•        va asigura experți calificați pentru atingerea obiectivelor stipulate în caietul de sarcini și va fi responsabil pentru activitatea lor și pentru atingerea rezultatelor cerute;
•        va dispune de infrastructură, echipamente, materiale didactice și metodologice necesare pentru realizarea serviciilor în conformitate cu cerințele contractuale;
•        va prezenta un grafic de lucru pentru implementarea IFRS;
•        va asigura confidențialitatea informațiilor obținute în perioada de analiză, pe parcursul și după perioada de implementare a contractului, pe o perioadă nedeterminată;
•        va asigura transparența în desfășurarea activităților de culegere a informațiilor și redactarea documentelor solicitate;
•        va demonstra că are capacitatea de adaptare la cerințele solicitate de beneficiar;
•        de comun acord cu beneficiarul va elaborara un plan de acțiuni în scopul adoptării IFRS și întocmirii rapoartelor financiare;
•        pe tot parcursul adoptării IFRS, va asigura prezența unui ghid în corectitudinea contabilizării operațiunilor economice.

Informații puse la dispoziție de Beneficiar

Informațiile privind activitatea SA ”ENERGOCOM”, necesare ca date de intrare pentru efectuarea analizei, vor fi puse la dispoziția cîștigătorului licitației. Odată cu depunerea ofertei sale furnizorul are obligația înaintării listei cu informațiile considerate necesare și pe care beneficiarul, în mod rezonabil, le poate pune la dispoziție.

6. Perioada de prestare a serviciilor

Ofertantul va asigura suport în perioada adoptării conform cerințelor din prezentul caiet de sarcini. Ofertantul trebuie să prezinte în ofertă descriere a serviciilor prestate pe perioada contractului.